Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z XLVIII posiedzenia Rady Gminy Bestwina

22. 10. 24
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2156
sesja 24 10 2022W poniedziałek, 24 października, odbyło się XLVIII posiedzenie Rady Gminy Bestwina. Otworzył je przewodniczący, Jerzy Stanclik, i po wyczerpaniu proceduralnych punktów sesji oddał głos wójtowi, Arturowi Beniowskiemu, który poinformował, że jak co roku zaproszono do udziału w październikowej sesji część grona pedagogicznego naszej gminy w związku z przyznaniem nagród wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz otrzymaniem przez trzy nauczycielki awansu na stopień nauczyciela mianowanego.
Dyplomy mianowania odebrały Panie: Magdalena Maśka, Ewelina Moczek i Aneta Staniszewska.
Przy okazji wójt poinformował, że wyższy stopień – nauczyciela dyplomowanego, który jest przyznawany na poziomie kuratorium otrzymało w tym roku 10 nauczycieli z naszej gminy i wszystkim nagrodzonym złożył gratulacje i życzenia kolejnych awansów.
Nagrody wójta otrzymały: Agata Szypuła – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie, Renata Cichowska – Gaździak - dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince, Urszula Kraus - dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie, Aneta Pasierbek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwinie, Magdalena Kraus z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bestwince, Jolanta Kuczyńska z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Janowicach i Elżbieta Stec z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie.

W swoim sprawozdaniu z działalności w okresie międzysesyjnym wójt poinformował, że najważniejszym zadaniem była praca nad wciąż nieznanymi założeniami do budżetu na przyszły rok. Koszty energii są porażająco wysokie, samorządy, które samodzielnie zawierają umowy informują, że są one wyższe o 500 – 600 %, nasza gmina ma zawartą umowę z ościennymi gminami i ze starostwem, że wspólnie dokonują zakupu i wójt spodziewa się, że nowa umowa będzie wyższa w granicach 100 %, koszty utrzymania zimowego poszły o ponad 100 % w górę, wzrosły ceny gazu, zwiększyło się najniższe krajowe wynagrodzenie. Wszystko wskazuje na to, że przyszłoroczny budżet będzie bardzo trudny, tym bardziej, że już wiadomo, że wpływy z podatku dochodowego z Ministerstwa Finansów będą niższe niż w tym roku, co przekłada się na około 4 – 4,5 mln zł mniej.
Wójt obawia się, że nie będą realizowane inwestycje, ponieważ pieniędzy starczy tylko na utrzymanie bieżące.
Został przeprowadzony wraz z podpisanymi umowami przetarg na przebudowę ulicy Mirowskiej i Granicznej, w trakcie realizacji jest przebudowa ul. Sportowej, termomodernizacja OSP w Bestwince, rozpoczęły się prace kanalizacyjne przy ul. św. Sebastiana, gdzie swoją inwestycję prowadzi również starostwo powiatowe, w realizacji jest budowa sali gimnastycznej w Janowicach, w Bestwinie została zakończona i odebrana budowa chodnika przy ul. Witosa.
Po złożeniu informacji przez wójta przystąpiono do podejmowania uchwał, a były to: 1) Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina; 2) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022; 3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2023 roku; 4) w sprawie określenia na 2023 rok stawek podatku od środków transportowych; 5) w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym na terenie Gminy Bestwina oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady tego handlu; 6) w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/220/2009 Rady Gminy Bestwina z dnia 23 kwietnia 2009 r.; 7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej; 8) w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina; 9) w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 1 sierpnia 2022r.
W uchwałach dotyczących budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono przebudowę ul. Mirowskiej i Granicznej w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, wprowadzono również projekty przebudowy ulic: Kwiatowej i Miodowej, projekt przebudowy i rozbudowy budynku ZSP w Janowicach, zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł - na dofinansowanie działalności operacyjnej OSP w Janowicach i w Kaniowie, na którą gmina otrzymała dotację celową z powiatu bielskiego, zmiany wynikające z bieżących dotacji wpływających do gminy oraz przesunięć między paragrafami.
Przy omawianiu projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2023
roku wójt poinformował, że przyjął sugestie radnych wyrażane na wspólnym posiedzeniu komisji i w przypadku osób fizycznych zostaną one podniesione o 10%, a w przypadku przedsiębiorców o 15%. Propozycja podwyżki w takiej wysokości jest, między innymi,
podyktowana tym, aby w następnych latach nie nastąpił gwałtowny wzrost stawek,
co mogłoby stać się znacznie odczuwalne dla mieszkańców.
Propozycja podwyżki stawek podatku od środków transportowych wynosi również
10%, jak przy określeniu stawek podatku od nieruchomości na rok przyszły. Od kilku lat stawki te były na jednakowym poziomie i nie były zmieniane, natomiast obecna podwyżka i tak nie przekroczy stawek maksymalnych.
Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi i spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym na terenie Gminy Bestwina pojawił się na sesji Rady Gminy po raz pierwszy, jednak wynika to z Ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Zaproponowano dla tego typu działalności miejsce, które znajduje się za Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Bestwinie na tzw. terenach rekreacyjnych.
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…) konieczne było ze względu na nowe przepisy w Ustawie – Karta Nauczyciela, które, m.in. wprowadzają nową funkcję - mentora. Wymaga to korekty regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Dyrektorzy nie mogą obecnie wypłacać dodatków bez przyjęcia regulaminu. Dokonane zostały również maksymalne korekty dodatku funkcyjnego dla dyrektorów placówek, biorąc pod
uwagę fakt, iż regulamin nie był korygowany od dawna. Zostały zwiększone widełki
aby móc regulować motywację pracowników. Nowe wysokości dodatków funkcyjnych:
a) wychowawstwo klasy (Zespoły Szkolno-Przedszkolne) - 300 zł
b) funkcja opiekuna stażu - 100 zł
c) funkcja mentora – 100 zł
d) dyrektor placówki do 14 oddziałów - od 900 zł do 2100 zł
e) dyrektor placówki od 15 do 20 oddziałów - od 1000 zł do 2300 zł
f) dyrektor placówki 21 i więcej oddziałów - od 1100 zł do 2500 zł
g) wicedyrektor szkoły - od 500 zł do 1400 zł
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej dotyczyła działek wzdłuż tzw. drogi technologicznej w Kaniowie. Swego czasu gmina przekazała uchwałą przebieg drogi technologicznej wzdłuż wyrobisk żwirowych firmy Budtor. Droga technologiczna została uregulowana papierowo i notarialnie, natomiast do niej przynależą 1-3 arowe kawałki działek gminnych. Właściciel firmy wyraził chęć kupna tychże działek, aby scalić swój teren w całość. Jeżeli będzie potrzeba to po podjęciu uchwały rzeczoznawca wyceni działki i zostanie sporządzony akt notarialny.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dalszą dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bestwina była uchwałą typowo techniczną. Dotychczasowi dzierżawcy korzystający z dzierżawionych terenów chcą nadal to czynić, tereny dzierżawione są na potrzeby rolnicze oraz gospodarcze.
Do wójta gminy Bestwina wpłynęła petycja o podjęcie działań i wystąpienie z pismem do rad uczniowskich szkół oraz ogłoszenie na stronie internetowej urzędu i w Magazynie Gminnym, że młodzież naszej gminy może wystąpić z wnioskiem o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, a Rada Gminy będzie wspierała inicjatywę.
Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy postanowiono nie uwzględniać petycji i taki projekt uchwały został przedstawiony. Radni zaakceptowali uchwałę przy 13 głosach za i 1 przeciw. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że radni oczekują na inicjatywę oddolną, a takiej do tej pory nie było.
W punkcie obrad: Wnioski i zapytania radnych oraz rad sołeckich sołtys sołectwa Kaniów, Marek Pękala, poprosił o odczytanie wniosków z ostatniego posiedzenia Rady Sołeckiej w Kaniowie. Przewodniczący, Jerzy Stanclik, odczytał: 1. Utworzenie funduszu sołeckiego,
2. Utworzenie nowego statutu dla sołectw,
3. Montaż nowych tablic ogłoszeniowych,
4. Wykonanie nowych gablot informacyjnych dla sołectw.
Rada sołecka w Bestwinie zwróciła się z prośbą o odnowienie nawierzchni ulic: Kwiatowej, Konopnickiej, Prusa, Sikorskiego i Sokołów, o doasfaltowanie oraz remont ulicy Polnej, wycinkę krzewów i samosiejek na ul. Buczyna, o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o poprawienie studzienek na ul. Witosa.
Odczytano również wnioski z Zebrania Wiejskiego Bestwince (są one dostępne na stronie www.gminabestwina.info w relacji z ww. Zebrania).
Sołtys sołectwa Kaniów, Marek Pękala, poruszył sprawę przejścia dla pieszych przy kościele, braku, jego zdaniem, lustra w tym miejscu, wymiany uszkodzonego lustra w trakcie koszenia na ul. Grobel Borowa oraz pokrywających się często sesji Rady Gminy z sesjami lub posiedzeniami komisji Rady Powiatu, co powoduje, że radni powiatowi nie mogą uczestniczyć w sesjach Rady Gminy Bestwina.
W odpowiedzi przewodniczący Rady, Jerzy Stanclik, zwrócił uwagę, że powiat liczy 10 gmin, w związku z czym nie widzi możliwości skolerowania posiedzeń organów tych gmin z posiedzeniami odpowiednich organów starostwa powiatowego. W podobnym tonie wypowiedział się również wójt, Artur Beniowski.
Odnośnie lustra przy ul. Grobel Borowa, wójt wyraził wątpliwość, czy zostało ono zniszczone przy koszeniu, raczej jest to akt wandalizmu i to nie pierwszy raz, dlatego należy się zastanowić, czy jest ono tam konieczne, skoro co raz jest niszczone. Wójt nie rozumie również konieczności zabudowy lustra w obrębie przejścia dla pieszych przy kościele, ponieważ z obu stron jest prostka i dobra widoczność, poprosił o wyjaśnienia po zakończeniu sesji.
Radny Grzegorz Owczarz przedstawił prośbę mieszkanki ulicy Dankowickiej o przycięcie pielęgnacyjne rosnących tam dębów, ponieważ ilość spadających liści przeszkadza w utrzymaniu porządku na przylegających do niej posesjach.
Radny Łukasz Furczyk skierował swoją prośbę również do nieobecnych radnych powiatowych o wyczyszczenie mostu na rzece Białej, zapytał wójta czy wybór przez szkoły systemów typu Mobidziennik, czy Librus to wymysł gminy czy każda szkoła decyduje sobie sama o jego wyborze, wyraził również swoją opinię na temat grabienia liści, ponieważ mieszka przy tej samej ulicy, co pani, która zgłaszała wniosek. Jego sposobem jest czekanie aż wszystkie liście opadną z drzew i dopiero wówczas przystępuje do ich sprzątania.
Wójt odpowiedział, że kwestia komunikacji szkół z rodzicami i wybór odpowiedniego systemu leży wyłącznie w gestii dyrektorów placówek oświatowych.
Radny Grzegorz Kołodziejczyk złożył wniosek, aby jeśli nie uda się wyremontować ulicy Dworskiej w tym roku to zarezerwować środki na ten cel w przyszłym roku.
Radny Marek Szymański zapytał, czy gmina nie rozważała montażu siatek ochronnych na lustrach w miejscach, gdzie one są często niszczone?
Wójt odpowiedział, że często jest tak, że lustra nie są rozbijane, a zrywane ze słupków, a same słupki przewracane, więc siatka na nic by się nie zdała.
Na tym zakończono posiedzenie XLVIII sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 24.10.2022 roku.

Do góry