Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

O Klubie

09. 01. 21
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 60243

O Klubie.....z zebrania założycielskiego:

 „ Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to jest gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To DAR ŻYCIA… Niech dawcy krwi którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata”
( Jan Paweł II z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 roku )
Przez 50 lat, bo tyle liczy ruch krwiodawstwa w Polsce, bezimienni bohaterowie ratują ludzkie życie. W Jubileuszowym Roku 50 – lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża gmina Bestwina zaznaczyła również swoje miejsce powołując Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina.
Do założenia Klubu wymagana jest obecność 10 osób. 17 grudnia 2008 r. w Domu Strażaka w Bestwinie pojawiło się 16 założycieli, wśród nich wójt Stefan Wodniak oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, rolę gospodarza pełnił Marceli Kraus – naczelnik OSP Bestwina, jeden z głównych inicjatorów powołania w gminie Bestwina Klubu HDK PCK. Po rozpoczęciu zebrania przez Marcelego Krausa oddał on głos i prowadzenie zebrania założycielskiego Jerzemu Zużałkowi, który przywitał przybyłego na to zebranie Przewodniczącego Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa  i jednocześnie członka Prezydium Krajowej Rady Honorowego krwiodawstwa PCK w Warszawie – Stefana Kurdka oraz Piotra Giemzę - członka Rejonowej Rady Honorowego Krwiodawstwa w Bielsku Białej – prezesa czechowickiego Klubu HDK PCK.
Przewodniczący Stefan Kurdek przekazał na wstępie życzenia, jakie za jego pośrednictwem złożył krwiodawcom – strażakom Śląski Komendant Wojewódzki PSP  - st.bryg.mgr inż. Marek Rączka i podziękował za organizowane przez strażaków akcje krwiodawstwa, m.in. "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew". Kolejno zaprezentował zebranym, jakie możliwości daje funkcjonowanie Klubu HDK PCK w gminie nie tylko jego członkom, ale także ich rodzinom, społeczeństwu, a nawet władzom samorządowym.
Zabierając głos, wójt Stefan Wodniak, wyraził ogromne zadowolenie z faktu zrodzenia się inicjatywy powołania Klubu HDK PCK. Podkreślił, że jest pełen uznania dla inicjatorów, ponieważ w dzisiejszych czasach mało jest już ludzi, którym chce się działać społecznie, zostać wolontariuszami, poświęcać swój czas dla innych, a w tym wypadku oddawać cząstkę siebie, aby komuś uratować życie.
Wójt zadeklarował członkostwo w Klubie oraz poparcie tej inicjatywy przez władze samorządowe.
W trakcie dyskusji, najstarszy na sali, pan Stanisław Januszewski przypomniał, że krwiodawstwo w gminie Bestwina ma swoje tradycje, że istniał już kiedyś w Kaniowie Klub Honorowych Krwiodawców i że sam składał na zebraniach strażaków wnioski, aby taki klub przy OSP powołać. Zgodził się, że powołanie Klubu przy Urzędzie Gminy będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ może wtedy bardziej zachęcać każdego mieszkańca do zostania jego członkiem.
Stefan Kurdek podkreślił, że krwiodawcy nie mają żadnych przywilejów, natomiast mają pewne uprawnienia nadane im ustawowo, jak np. możliwość zakupu tańszych leków podstawowych, przyjmowanie w zakładach opieki zdrowotnej poza kolejnością, w niektórych miejscowościach bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.
Po dyskusji, w której podkreślano konieczność powołania w gminie Klubu Honorowych Krwiodawców przystąpiono do podjęcia stosownej uchwały sankcjonującej powołanie Klubu. Prowadzący zebranie Jerzy Zużałek zapytał zebranych czy są za przyjęciem nazwy : Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina i czy są za powołaniem w gminie Bestwina takiego Klubu. Oba pytania uzyskały pełne poparcie, wobec czego przystąpiono do przegłosowania uchwały ws powołania Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina i została ona przyjęta jednogłośnie.

Kolejnym punktem zebrania było wybranie zarządu. Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – Stefan Kurdek zaznaczył, że będzie to zarząd, którego kadencja potrwa tylko kilka miesięcy, ponieważ wiosną 2009 roku we wszystkich strukturach Klubów Honorowych Krwiodawców przeprowadzona zostanie kampania sprawozdawczo – wyborcza i wyłonione zostaną nowe władze.
W głosowaniu jawnym dokonano wyboru pięcioosobowego zarządu, który ukonstytuował się następująco:
Jerzy Zużałek – przewodniczący zarządu,
Adrian Pala – z-ca przewodniczącego,
Paweł Jaranowski – sekretarz,
Marceli Kraus – członek,
Stanisław Nycz – członek.

Postanowiono rozpropagować wszelkimi dostępnymi metodami informacje o powstaniu Klubu a także przystąpić do naboru członków.
Zapraszamy chętnych do wstąpienia do Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina (składka roczna – 20 zł) do kontaktu z ww członkami zarządu. W zarządzie reprezentowane jest prawie każde sołectwo naszej gminy (brak przedstawiciela Bestwinki, ponieważ nie było nikogo z tego sołectwa na zebraniu założycielskim).We wszystkich sprawach związanych z członkowstwem w Klubie, planowanymi akcjami krwiodawstwa, zamierzeniami Klubu można się również kontaktować z Jerzym Zużałkiem w Urzędzie Gminy Bestwina w każdy poniedziałek w godzinach od 8 do 10 w czasie pełnienia dyżuru radnego (lub zawsze pod numerem 501 309 859 albo mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Protokół z zebrania sprawozdawczo – wyborczego Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina z dnia 17.04.2009 r.
Zebranie otworzył witając przybyłych członków Klubu prezes Jerzy Zużałek (lista obecności w załączeniu). Przedstawił projekt porządku obrad, nie wniesiono do niego żadnych uwag i został on jednogłośnie przyjęty.
Realizując przyjęty porządku prezes Klubu złożył sprawozdanie z czteromiesięcznej działalności Klubu – w załączeniu do protokołu.
Od czasu powołania Klubu, jego zarząd w składzie: Jerzy Zużałek, Marceli Kraus, Adrian Pala, Paweł Jaranowski, Stanisław Nycz  zorganizował w gminie jedną akcję krwiodawstwa, w której zarejestrowało się 44 dawców, a krew oddało 36 co zasiliło Bank Krwi 16, 2 l krwi. Przygotowana jest następna akcja – 26 kwietnia w Kaniowie, co jest realizacją przyjętego na zebraniu założycielskim programu, aby w każdym sołectwie zorganizować w trakcie roku jedną akcję. Wśród dzieci i młodzieży zorganizowano konkurs plastyczny, którego celem było promowanie honorowego krwiodawstwa, a tematem prac „Krew darem życia”. Na konkurs wpłynęło ponad 100 prac, a nagrody otrzymało siedmioro dzieci, wręczono również podziękowania nauczycielom, którzy opiekowali się autorami prac. Nagrodzone prace wystawione są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bestwina.
Deklarację przynależności do Klubu wypełniło 31 osób, a składkę za 2009 rok zapłaciło 20 osób.
Po wysłuchaniu sprawozdania w dyskusji głos zabrał Marceli Kraus, który podziękował prezesowi za podjęcie się trudu założenia w gminie Klubu i kierowanie nim w tym pierwszym okresie. Wyraził nadzieję, że prezes będzie nadal piastował tą funkcję. Inni członkowie Klubu podkreślali znaczenie Klubu dla organizacji akcji krwiodawstwa w gminie i dziękowali za już zorganizowaną w Bestwinie.
Po zakończeniu dyskusji prezes poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie sprawozdania i udzielenie ustępującemu zarządowi absolutorium. Oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Po przyjęciu przez członków Klubu sprawozdania prezesa i udzieleniu absolutorium ustępującemu zarządowi absolutorium przystąpiono do wyboru nowych władz.
Na funkcję prezesa zgłoszono tylko Jerzego Zużałka i jednogłośnie powierzono mu tą funkcję na lata 2009 – 2013.
Na członków zarządu Gminnego Klubu HDK PCK zgłoszono i zostali oni wybrani: Dudziak Ilona, Paweł Jaranowski, Adrian Pala, Łukasz Pasierbek, Grzegorz Ślosarczyk, Stanisław Nycz, któremu powierzono funkcję zastępcy prezesa. Postanowiono, że zastępcą prezesa będzie Stanisław Nycz. Uznano, że nie ma potrzeby powoływania skarbnika Klubu, ponieważ Klub nie dysponuje jeszcze żadnymi środkami finansowymi poza zebranymi składkami. Podobnie prezes zaproponował, że sam będzie zajmował się sprawami, jakie przynależą sekretarzowi Klubu.
Na delegata na Rejonowa Konferencją zgłoszono Jerzego Zużałka i został jednogłośnie wybrany.
Następnie przystąpiono do dyskusji nad programem działania w latach 2009 – 2013.
Postanowiono organizować wśród dzieci i młodzieży pogadanki mające na celu propagowanie krwiodawstwa, a także prowadzić nabór do Klubu wśród dorosłych. Jedną z metod propagowania ma być kontynuacja konkursu plastycznego. W każdym sołectwie gminy organizowana będzie jedna akcja krwiodawstwa. W okresie letnim planuje się organizowanie rodzinnych  imprez integracyjnych. Zaproponowano nawiązanie współpracy z innymi, sąsiednimi Klubami HDK, aby łatwiej było organizować, np. wycieczki. Zaproponowano aby akcja w Janowicach odbyła się 22 listopada zamiast planowanej 29 listopada. W Bestwince planuję się akcję 2 sierpnia 2009.
Na zakończenie zebrania prezes Klubu podziękował tym wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Klubu i honorowo oddają krew. Podkreślił, że nie trzeba nikomu przypominać, jak bardzo krew jest potrzebna. Nie da jej się niczym zastąpić i gdyby nie było krwiodawców, wielu naszych znajomych nie byłoby już wśród nas. Każdy, kto może oddawać krew, a nie oddaje jej powinien zadać sobie pytanie: „skąd szpital wziąłby krew gdybym ja lub mój bliski jej potrzebował, a każdy postępował tak jak ja i nie dzielił się nią z potrzebującymi”?
Na tym protokół zakończono

Do góry