Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwince

22. 09. 23
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 798
IMG 2759IMG 2760IMG 2761IMG 2762IMG 2763W piątek, 23 września, o godz. 18.00 sołtys sołectwa Bestwinka, Teresa Paruch – Ryś, przywitała wszystkich przybyłych na Zebranie, w tym wójta, Artura Beniowskiego, radnych: Grzegorza Gawędę i Sławomira Walczaka, z-cę dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Annę Tomaszczyk, prezesa Kombest-u, Wacława Waliczka, prezesa Spółki Wodnej Melioracyjnej, Łukasza Grenia i Honorowego Prezesa OSP Bestwinka, Józefa Distela, po czym przedstawiła projekt porządku Zebrania, który zebrani zaakceptowali bez słowa sprzeciwu.
Prowadzenie Zebrania powierzono Grzegorzowi Gawędzie, pisanie protokołu Irenie Kani, a do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Stanisława Wojtczaka, Sławomira Walczaka i Anetę Górny.
W sprawozdaniu z działalności Rady Sołeckiej pomiędzy zebraniami Teresa Paruch - Ryś skupiła się na bieżącej działalności Rady pozostawiając przekazanie informacji o zrealizowanych i będących w realizacji inwestycjach wójtowi, Arturowi Beniowskiemu.
Rada Sołecka pracowała w składzie siedmioosobowym, spotykała się średnio raz na kwartał, a radni Rady Gminy pełnili dyżury w każdą ostatnią środę miesiąca w budynku OSP, czasem w towarzystwie dzielnicowego, ale w ostatnim okresie ze względu na jego chorobę było to niemożliwe.
Członkowie Rady Sołeckiej brali udział we wszystkich wizjach lokalnych, zebraniach organizacji i stowarzyszeń, uroczystościach i świętach państwowych i kościelnych, Dożynkach Gminnych i Sianokosach. Od razu zaprosiła wszystkich do udziału w przyszłorocznych Dożynkach, których sołectwo Bestwinka będzie gospodarzem oraz w Jubileuszu XXX-lecia Szkoły w Bestwince, który planowany jest na ostatnią sobotę maja.
Wójt, Artur Beniowski, poinformował, że przebywający obecnie na zwolnieniu lekarski dzielnicowy, Tomasz Kondziołka, nie wróci już do pracy, ponieważ w międzyczasie nabył uprawnienia emerytalne, tak więc funkcję dzielnicowego dla Bestwinki i Kaniowa będzie pełnił kto inny.
Bieżące inwestycje, jakie realizowane są w sołectwie to: przebudowa ul. Sportowej – koszt ok. 6,7 mln zł, jeszcze w tym miesiącu (26 września) rozpocznie się termomodernizacja budynku OSP – koszt – 1 mln zł, prowadzona jest modernizacja ul. św. Sebastiana wraz z budową mostu – 5,3 mln zł, inwestycja starostwa powiatowego. W tym miejscu wójt podziękował Grzegorzowi Gawędzie za zaangażowanie w pomyślne załatwienie tej inwestycji.
Podpisano umowę z firmą Kazmar na wykonanie kanalizacji w rejonie ul. św. Sebastiana. Trwa projektowanie chodnika przy ul. Olchowej, wzmocnienia brzegów Młynówki i zagospodarowania terenów przy szkole, wykonanie projektu na odwodnienie ulic: Młyńskiej, Olchowej, ks. Adamaszka, projekt na przebudowę ul. Ślosarczyka, kortu tenisowego przy KS Bestwinka.
Ruszyły pierwsze wypłaty dodatku na zakup węgla.
Wójt wyraził zaniepokojenie o bieżące utrzymanie, a to w uwagi na wzrost cen energii elektrycznej o ok. 450 % oraz cen soli do zimowego utrzymania dróg o 300 %. Gmina stanie przed dylematem, w jaki sposób utrzymywać drogi? Czy tylko odśnieżać, czy utrzymywać na biało, czy też posypywać w newralgicznych miejscach jakimś kruszywem?
W punkcie dyskusja i wolne wnioski Wiesław Dawidek zapytał o dopłaty do ogrzewania gazem ziemnym – dlaczego nie ma takich oraz o termin oddania wiaduktu nad ul. Ludową.
Wójt odpowiedział, że nie ma wiedzy, dlaczego takich dopłat nie ma, a do mniej używanego gazu płynnego i oleju opałowego są. Decyzje o dopłatach zapadają, jednakże poza nami, na innym szczeblu. Jeśli chodzi o wiadukt nad ul. Ludową w Kaniowie to przejazd pod nim powinien nastąpić pod koniec października. Ze swojej strony wójt widzi tam, i dzielił się uwagami z wykonawcami, problemy z odwodnieniem, ponieważ na teraz wydaje się, że poziom jezdni jest poniżej rowu, do którego miałaby spływać woda z niej, ale być może wykonawcy jeszcze to naprawią.
Marian Słowiak złożył wniosek o zabudowanie progów zwalniających na ul. św. Floriana oraz wybudowanie barierek ochronnych przy jazie na Łękawce.
Eugeniusz Kóska, nawiązując do Objawień Matki Boskiej w Japonii, apelował o wyeliminowanie wulgaryzmów, zwłaszcza na meczach KS Bestwinka, złożył wniosek o stosowanie jasnego asfaltu na drogach.
Zbigniew Michałek wnioskował o naprawę nawierzchni ul. Ładnej.
Łukasz Greń, prezes Spółki Wodnej Melioracyjnej, poinformował, że w sołectwie Bestwinka jest 6,5 km rowów, kilkanaście kilometrów drenów, 100 % sołectwa jest zdrenowane, czyszczenie rowów odbywa się na bieżąco, średnio każdy rów jest czyszczony jeden raz na dwa lata, w praktyce częściej, tak przyjęto dla sołectwa Kaniów i Bestwinka, ponieważ tutaj znajdują się zlewnie z wyżej położonych sołectw. Korzystając z okazji podziękował mieszkańcom za płacenie składek członkowskich. W naszej gminie terminowo składki opłaca przeszło 90 % mieszkańców, co jest wysoko oceniane w starostwie powiatowym, a jednocześnie świadczy o pozytywnym postrzeganiu przez mieszkańców działalności Spółki i docenianiu roli, jaką spełnia.
Jan Ślosarczyk nie do końca zgodził się z wypowiedzią prezesa i poinformował, że w zlewni pomiędzy ulicami Witosa i Floriana – około 50 ha - nie wszystkie rowy i przepusty są drożne. Łukasz Greń przyjął do wiadomości i zapewnił, że Spółka dokona przeglądu rowów na tym obszarze.
Ponownie głos zabrał Eugeniusz Kóska proponując zmniejszenie ilości oświetlenia ulicznego i zaprzestanie budowy nowego oświetlenia, na kolejnych ulicach, zaproponował również malowanie krawężników na pomarańczowy kolor, aby były lepiej widoczne w nocy.
Więcej głosów nie było więc przystąpiono do odczytania i głosowania nad zapisanymi wnioskami:
1. Wybudować progi zwalniające na ul. Floriana – przyjęto jednogłośnie,
2. Wykonać modernizację nawierzchni ul. Ładnej – przyjęto przy 1 głosie wstrzymującym,
3. Wykonać zabezpieczenia przy jazie na Młynówce – przyjęto jednogłośnie,
4. Stosować jasny asfalt – odrzucono – 1 głos ZA, 1 wstrzymujący.
Sołtys, Teresa Paruch – Ryś, przedstawiła propozycje z sołectwa Bestwinka do budżetu gminy na 2023 rok:
1. Remont ul. Długiej,
2. Wykonać projekt chodnika przy ul. Długiej od kościoła do skrzyżowania z ul. Braci Dudów,
3. Remont ul. Ślosarczyka,
4. Przygotować obchody Jubileuszu XXX-lecia Szkoły,
5. Wykonać projekt chodnika przy ul. św. Floriana.
Wójt zwrócił uwagę, że w gminie przyjęto, aby w każdym sołectwie w trakcie roku budować po jednym chodniku, dlatego też prosi o wskazanie, który chodnik Rada Solecka uważa za priorytetowy.
Ponownie zabrał głos Jan Ślosarczyk sugerując, aby radni Rady Gminy i Rady Sołeckiej rozpoczęli starania w zdobywaniu środków zewnętrznych, np. z funduszu marszałkowskiego. Jego zdaniem jest wiele możliwości, ale należy napisać wnioski i złożyć je do dysponentów odpowiednich funduszy.
Delegatami na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej wybrano: Wiesława Dawidka, Grzegorza Gawędę, Łukasza Grenia, Tadeusza Magę, Teresę Paruch – Ryś, Sławomira Walczaka, Stanisława Wojtczaka, Krzysztofa Wróbla i Krzysztofa Zelka.
Na listę obecności wpisało się 18 mieszkańców i 9 gości.
Teresa Paruch – Ryś podziękowała wszystkim za udział w Zebraniu, zgłoszone wnioski, udział w dyskusji i zaprosiła do pomocy w organizacji przyszłorocznych Dożynek oraz Jubileuszu XXX-lecia Szkoły.
Do góry