Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Kaniowie - 5. 10. 2018

18. 10. 06
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1631
IMG 7824IMG 7826IMG 7828IMG 7829IMG 7831                          Zebranie otworzył sołtys, Marek Pękala. Po ogólnym przywitaniu wszystkich uczestników przystąpił do przedstawienia projektu porządku zebrania:
1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości
2. Odczytanie projektu porządku zebrania
3. Wybór sekretarza zebrania oraz komisji uchwał i wniosków
4. Sprawozdanie sołtysa
5. Odczytanie Protokołu z ostatniego zebrania (wnioski i uchwały)
6. Wystąpienie wójta gminy Bestwina
7. Prezentacja Komitetów Wyborczych
8. Dyskusja i wolne wnioski
9. Odczytanie propozycji uchwał i wniosków z zebrania, głosowanie
10. Zakończenie zebrania.
Do przedstawionej propozycji nie wniesiono żadnych uwag i porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie.

Sołtys, Marek Pękala, przywitał wójta, Artura Beniowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, Jerzego Stanclika, kierownika Referatu Służb Technicznych, Mariusza Szlosarczyka, dzielnicowego sierżanta sztabowego Tomasza Kondziołkę, prezesa Kombestu, Wacława Waliczka, dyrektora Biura Związku Komunikacyjnego, Seweryna Kobielę, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Grzegorza Bobonia, dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Agatę Szypułę, zastępczynię dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Dorotę Kóska - Beniowską, radnych powiatowych: Jana Stanclika i Bogusława Stolarczyka, prezesa OSP Kaniów i radnego Grzegorza Owczarza, radnych: Romana Pacygę, Grzegorza Kołodziejczyka, Łukasza Furczyka, prezes Koła Gospodyń Wiejskich, Mieczysławę Głombek, prezesa Koła Emerytów i Rencistów, Tadeusza Maroszka, prezesa LKS Kaniów, Grzegorza Wieczorka, gości spoza sołectwa - przedstawicieli Komitetów Wyborczych, członków Rady Sołeckiej oraz  przybyłych mieszkańców sołectwa Kaniów.
Na sekretarza Zebrania zaproponował Jerzego Zużałka, innych zgłoszeń z sali nie było i jednogłośnie powierzono tę funkcję Jerzemu Zużałkowi.
Do Komisji Uchwał i Wniosków sołtys zaproponował Grzegorza Owczarza, Łukasza Furczyka i Grzegorza Wieczorka. Innych zgłoszeń nie było i również jednogłośnie członkami Komisji Uchwał i Wniosków zostali: Grzegorz Owczarz, Łukasz Furczyk i Grzegorz Wieczorek.
Realizując kolejny punkt porządku Zebrania sołtys, Marek Pękala, przedstawił sprawozdanie z działalności od ostatniego Zebrania Wiejskiego sprzed roku, i tak:
Rada Sołecka działała przez cały czas w niezmienionym składzie. Spotykała się co dwa miesiące z przerwą w okresie letnim. Wszystkie posiedzenia były protokołowane i wraz z wnioskami przesyłane do Urzędu Gminy w Bestwinie. Sprawy którymi się zajmowała to, miedzy innymi:
1. Stan i remont dróg powiatowych
2. Stan i remont dróg gminnych
3. Stan rowów melioracyjnych i odwadniających
4. Stan i remont dróg gruntowych
5. Sołtys uczestniczył w Zjazdach Stowarzyszeń Sołtysów województwa śląskiego, uczestniczył w spotkaniach połączonych z wizją lokalną z przedstawicielami PG SILESIA dotyczących remontu obszaru po basenach na terenach rekreacyjnych.
6. Rada Sołecka na bieżąco interweniowała w Zarządzie Dróg Powiatowych i Starostwie w sprawie wykonywania bieżących napraw, jak również w sprawie planowania inwestycji na terenie sołectwa Kaniów (dyr. Kubiś oraz starosta Płonka)
7. Odbyła się wizja z przedstawicielami Zarządu Dróg Powiatowych i starostwa powiatowego w celu poprawy bezpieczeństwa – chodzi o nowe przejścia, pobocza i rondo na skrzyżowaniu ulic: Witosa, Batalionów Chłopskich, Dankowickiej i Krzywolaków
8. Współpracowała, jak również mobilizowała władze Policji celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców (transport ciężki), dyżury dzielnicowego, itp.
9. Na wielokrotne monity zostało wykonane podwyższone przejście w rejonie Szkoły Podstawowej
10. Zamontowany został monitoring w centrum Kaniowa
11. Opiniowano wydawanie pozwoleń na sprzedaż i handel napojami alkoholowymi
12. Opiniowano wydawanie pozwoleń na przejazd samochodami o podwyższonym tonażu dla danej drogi
13. Ustalano priorytetowe tematy do budżetu gminy
14. Sołtys uczestniczył w sesjach jak i posiedzeniach Komisji Wspólnej Rady Gminy
15. Współpracowano z organizacjami działającymi na terenie sołectwa
16. Zostały wyremontowane drogi, takie jak: Podpolec, druga część Batalionów Chłopskich oraz Ludowa w dwóch etapach. W trakcie realizacji jest ul. Wędkarska
17. Sołtys odbywał spotkania z jednym z przedsiębiorców w sprawie wykonania boiska do siatkówki w Parku Wiejskim, sprawy się przeciągnęły, ale temat jest aktualny
18. Rada podejmowała na bieżąco interwencje w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców i przekazywała je do odpowiednich instytucji.

19. Został złożony wniosek na konkurs na zagospodarowanie terenów Parku Wiejskiego do Urzędu Marszałkowskiego.
20. Sołtys uczestniczył w konkursie na Sołtysa Roku woj. śląskiego gdzie zajął 3 miejsce w pow. bielskim.
21. Rada sołecka uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości, Konstytucji 3 Maja, Dożynkach Gminnych,
22. Uczestnictwo wraz z reprezentantami Kaniowa w I Sianokosach Janowickich gdzie zajęliśmy 2-ie miejsce.
23. Uczestniczono w zebraniach stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Kaniowa i Gminy.
Sołtys podziękował wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób pomogły w realizacji niektórych prac na terenie Kaniowa, a mieszkańcom za wyrozumiałość, bo przecież nie wszystko co chciałoby się zrobić zostało z różnych przyczyn wykonane.
Po przedstawionym przez sołtysa  sprawozdaniu z jego działalności oraz Rady sołeckiej, realizując kolejny punkt porządku Zebrania, głos zabrał wójt, Artur Beniowski, informując zebranych o tym co zostało zrealizowane w sołectwie Kaniów w 2018 roku oraz przypominając najważniejsze inwestycje poczynione w trakcie kończącej się kadencji:
 - wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Torowej, Ludowej, Jawiszowickiej, Łabędziej (dzięki pomocy WFOŚ),
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jemioły,
- wykonanie odwodnienia terenu w rejonie ul. Dworskiej i Kóski,
- wykonanie nakładki asfaltowej ul. Rybackiej/Czechowickiej,
- wykonanie rowu odwadniającego wraz z udrożnieniem i konserwacja rowów w rejonie ul. Rybackiej, Czechowickiej,
- modernizacja pokrycia dachowego budynku przedszkola,
- modernizacja pomieszczeń w drugiej części przedszkola,
- budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Batalionów Chłopskich,
- wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Batalionów Chłopskich i Dankowickiej,
- wykonanie nakładki asfaltowej wraz z modernizacją odwodnienia ul. Ludowej, są zapewnienia z Zarządu Dróg Powiatowych, że remont ul. Młyńskiej w stronę ul. Olchowej zostanie rozpoczęty 11 października (niespełna 1 km),
- wykonanie oświetleń ulicznych ul.: Mirowskiej, Sarniej, Nad Łękawką oraz pojedynczych punktów na innych drogach,
- przebudowa ul. Podpolec,
- projekt budowy chodnika przy ul. Dankowickiej, na wyłonienie wykonawcy trzeba będzie poczekać,
- przebudowa ul. Gawlików (obecnie Wędkarska),
- rozstrzygnięty przetarg na przebudowę ul. Sosnowickiej i w tym roku rozpocznie się jeszcze jej przebudowa,
- do końca roku wykonana zostanie wymiana pokrycia dachu budynku komunalnego przy ul. Rybackiej, następnie przy ul. Czechowickiej,
- wykonywany jest projekt modernizacji ul. Mirowskiej i ta ul. jako pierwsza wejdzie do realizacji w najbliższej przyszłości,
- zakupiono ciężki samochód bojowy dla OSP Kaniów, wybudowano Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy,
- zaawansowane są rozmowy z PG SILESIA w sprawie budowy boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową w miejsce basenów i boisk do tenisa ziemnego na terenach rekreacyjnych (PG SILESIA wyłoży 146 tys. zł), planowana jest budowa boiska zielonego w pobliżu hali sportowej.
Od 2017 roku w gminie funkcjonuje program obniżania niskiej emisji, w ramach którego następuję wymiana pieców. W tym roku wymieniono ich 100, na przyszły rok planuje się wymianę takiej samej ilości. Program będzie kontynuowany do 2020 roku. Przy okazji wójt wspomniał o poniedziałkowym, 8 października, spotkaniu organizowanym w OSP Bestwina przez Ministerstwo Środowiska, na którym omówiona zostanie możliwość uzyskania dofinansowania z programu priorytetowego „Czyste powietrze”.
Urząd Gminy jest na etapie wdrażania Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bestwina, pierwszy etap jest już za nami, kolejny, to jest wyłożenie do wglądu publicznego, odbędzie się na przełomie października i listopada. Na najbliższej sesji Rady Gmina Bestwina (12 października) będzie przyjmowany Statut gminy Bestwina, wiec mieszkańcy mogą jeszcze wnosić uwagi.
Plany na lata następne:
- w pierwszej kolejności realizacja tych zadań, na które już są wykonane projekty, ponieważ inne działania byłyby ogromną niegospodarnością. Z nowych projektów zamierza się wykonać projekt kanalizacji sołectwa Kaniów, chodnik na ul. Dankowickiej, projekt chodnika na ul. Witosa, budowę chodnika przy ul. Ludowej, remonty dróg gminnych (Mirowska i inne wskazane przez Radę sołecką i dzisiejsze Zebranie Wiejskie), poprawę komunikacji z Bielskiem – Białą i Czechowicami-Dziedzicami.
Wójt podziękował radnym z sołectwa Kaniów i Radzie Gminy oraz radnym powiatowym za współpracę w mijającej kadencji, również stowarzyszeniom i organizacjom działającym w sołectwie Kaniów.
Jeśli chodzi o wnioski z ostatniego Zebrania Wiejskiego to:
Uchwała dotycząca wyboru delegatów na Walne Zebranie Spółki Wodnej Melioracyjnej i została zrealizowana, wybrani delegaci spełniają swoją rolę. Kolejne wnioski:
1. Wykonać odwodnienie rowu przy ul. Dankowickiej przed torami kolejowymi – PKP planuje przebudowę torowiska, więc jest nadzieja, że w ramach tej modernizacji zostanie również wykonane odwodnienie wraz z przepustem pod nasypem kolejowym
2. Wyczyścić rów od boiska do przepompowni – wykonano
3. Wymienić rurociąg na ul. Furczyka -
4. Zwiększyć liczbę patroli policji na ul. Jawiszowickiej w celu zwiększenia kontroli samochodów ciężarowych - patrole się pojawiają, kontrole są częściej,
5. Wykonać remont ul. Ludowej z zarurowaniem rowu i chodnikiem. Zrobić punkty świetlne – częściowo wykonano, chodnik planowany jest w roku 2019.
6. Monitorować i w razie konieczności dokonać naprawy wyrwy w wale rzeki Białej – jest to realizowane.
7. Wyremontować ul. Myśliwską, obciąć drzewa przy ulicy – jest dokumentacja i wybrany wykonawca oraz kosztorys inwestorski, będzie to wykonane jeszcze w tym roku.
8. Dokończyć naprawę odwodnienia na ul. Dworskiej - wykonano.
9. Zakupić bramki na boisko szkolne – przekazano do ówczesnej dyrekcji szkoły – nie zrealizowano.
10. Wyjaśnić sprawę rowu i poprawić odwodnienie ul. Torowej, poprawić nawierzchnię drogi.
11. Wyremontować ul. Modrą, wyczyścić rów przy tej ulicy - wykonano.
12. Poprawić odwodnienie ul. Młyńskiej - wykonano.
13. Naprawić pobocza na ul. Grobel Borowa - wykonano.
14. Doprowadzić do uporządkowania posesji przy ul. Kóski – zadanie merytorycznie nie należy do Urzędu Gminy.
15. Wyczyścić rów od wjazdu na kąpielisku SET do ul. Czechowickiej – zostanie wykonane jeszcze w bieżącym roku.
16. Poszerzyć ul. Łabędzią – na chwilę obecną bez dokumentacji jest to niemożliwe.
17. Udrożnić rów przy ul. Jawiszowickiej (na Kaniówku) – częściowo zrealizowane.
18. Poprawić parking przy przedszkolu i wykonać oznakowanie poziome parkingu, naprawić bramę wjazdową – częściowo wykonane.
19. Ująć w budżecie na 2018 rok wykonanie nakładek asfaltowych na ulicach: Malinowej, Mirowskiej, Głębokie i Parkowej.
20. Ująć w budżecie na 2018 rok wykonanie projektu kanalizacji sołectwa Kaniów.
21. Wykonać nagłośnienie hali sportowej – przekazano do ówczesnej dyrekcji szkoły – nie zrealizowano.
22. W Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych poszerzyć pomost (wykonać scenę) – nie wykonano.
Po wystąpieniu wójta Artura Beniowskiego odbyła się prezentacja Komitetów Wyborczych. I tak wójt Artur Beniowski apelował o liczny udział w wyborach oraz zaprezentował KW Wspólnota i Postęp, Jan Stanclik KW Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Stolarczyk KW Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa, a sołtys Marek Pękala KW Polskie Stronnictwo Ludowe. Spośród kandydatów na radnych zaprezentowali się: Jan Stanclik, Teresa Zejma, Dorota Kóska – Beniowska, Bogusław Stolarczyk, Jerzy Zużałek i Marek Pękala.
W punkcie 8. Porządku Zebrania jako pierwszy zabrał głos prezes LKS Kaniów, Grzegorz Wieczorek, i podziękował wójtowi za współpracę z klubem i zwiększającaąsię z roku na rok dotację finansową. Przypomniał również, że nie jest realizowany przegłosowany w latach poprzednich postulat, aby radni składali corocznie sprawozdanie ze swojej działalności. Skierował ponadto pytanie do radnego Rady Powiatu oraz kandydata na następną kadencję, Bogusława Stolarczyka, jak wygląda jego współpraca ze stowarzyszeniami z terenu Kaniowa i wypomniał, że LKS Kaniów żadnej pomocy nie otrzymał.
Przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, przypomniał, że gmina Bestwina wraz z gminą Wilamowice tworzy jeden okręg i do zagospodarowania jest 5 mandatów. Gmina Wilamowice ma więcej mieszkańców, więc podstawowe znaczenie mieć będzie frekwencja, dlatego ważne jest, abyśmy zjawili się licznie przy urnach wyborczych, ponieważ zwiększyć to może nasze szanse na uzyskanie dobrego wyniku wyborczego.
Edward Góra zwrócił uwagę, że prawie 70 %, jego zdaniem, mieszkańców Kaniowa, podłączonych do kanalizacji ściekowej odprowadza również do tej kanalizacji deszczówkę, co jest niedopuszczalne. Ponadto kwestionował sposób wykonania odwodnienia ulic: Sarnia, Rogowa, Batalionów Chłopskich, ponieważ jego efektem jest tworzące się rozlewisko ścieków pomiędzy ulicami: Rogową i Batalionów Chłopskich zagrażające środowisku, a przede wszystkim zdrowiu mieszkańców.
Artur Beniowski przyznał rację, że podłączanie kanalizacji deszczowej do kanalizacji ściekowej jest niedopuszczalne, jednakże trudno, z uwagi na to, że kanalizacja w Kaniowie powstała dawno i została zdewastowana przez szkody górnicze, zlokalizować posesje, które faktycznie odprowadzają deszczówkę do tejże kanalizacji. Pozostaje tylko apelować do mieszkańców, aby tak nie robili.
Marek Hoffmann wnosił o  remont ulicy bocznej Ludowej (od nr 33).
Wiesław Pietraszko dziwił się, że to przewodniczący Rady Gminy ocenia pracę radnych z Kaniowa. Jego zdaniem każdy z radnych powinien sam się zaprezentować i zdać relację ze swojej działalności w trakcie całej kadencji. Dzięki wypowiedzi przewodniczącego Rady Gminy można było się dzisiaj dowiedzieć, że w Kaniowie są w ogóle radni. Poprosił ponadto o informację, kto spowodował, że w Kaniowie nastąpiła zmiana nazw 3 ulic oraz zdjęto tablicę z pomnika usytuowanego w centrum Kaniowa.
Artur Beniowski poinformował, że Urząd Gminy otrzymał pismo od wojewody śląskiego i w ciągu 3 dni miał podać propozycje swoich nazw ulic. Wójt nie wie, kto wystąpił do wojewody z takim wnioskiem. Postanowiono poddać się woli wojewody, ponieważ w innym wypadku wojewoda sam narzuciłby swoje nazwy.
Mieszkańcy zakwestionowali takie tłumaczenie przytaczając przykład Bielska – Białej, gdzie obroniono rondo im. Dziopaka. Nasza Rada Gminy, nasze władze samorządowe nie zrobiły nic, aby zachować w pamięci mieszkańców Kaniowa, którzy oddali życie za Polskę.
Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik wyjaśnił działania IPN oraz swoje zdanie w powyższym temacie.
Michał Kobiela wnioskował o remont estrady na terenach rekreacyjnych z uwagi na to, że w 2019 roku Kaniów będzie gospodarzem Dożynek Gminnych. Wnosił o powołanie Komitetu Organizacyjnego Dożynek’2019. Kolejnym jego wnioskiem było wyznaczenie lokum dla planowanej Izby Pamięci Regionalnej. Zaapelował o zbieranie pamiątek z przeszłości. Jeśli ktoś takowe posiada może je na obecną chwilę zdeponować u wnioskodawcy przy ulicy Dankowickiej 22. Również zwrócił uwagę na zmianę nazw 3 ulic w Kaniowie oraz likwidację tablicy na pomniku w centrum Kaniowa. Przypomniał sylwetki osób, które widniały na pomniku i patronowały kaniowskim ulicom. Zadał pytanie, jakie to niegodziwości popełniły te osoby, że skazujemy je na niebyt, na zapomnienie? Poprosił również o informację, kiedy na pomniku zamontowana zostanie nowa tablica?
Sołtys, Marek Pękala, poinformował, że nowa tablica jest już przygotowywana przez kamieniarza i jeszcze w październiku powinna zostać zamontowana na pomniku. Zdjęta tablica pozostanie w rękach fundatora i odnowiciela pomnika, jednego z krewnych osób widniejących na pomniku.
Grzegorz Kołodziejczyk, radny obecnej kadencji i kandydat na radnego w nadchodzącej kadencji, przedstawił swoje działania w latach 2014 – 2018.
Marek Englart zaapelował, aby uświadamić mieszkańców w gminnych mediach, że wały przeciwpowodziowe nie są od tego, aby swoje wyścigi urządzały na nich quady, motocykle, czy samochody. Wniósł ponadto o przycięcie drzew na działce sąsiadującej z cmentarzem (po stronie szkoły), ponieważ zagrażają one pomnikom na cmentarzu.
Tadeusz Sroka wnosił o oświetlenie ulicy Ludowej.
Adam Mikołajczyk pytał o oświetlenie podwyższonego przejścia dla pieszych przy szkole oraz o komunikację publiczną w stronę Czechowic-Dziedzic i Bielska -Białej.
Wójt Artur Beniowski odpowiedział, że nowej lampy nie ma i nie będzie ponieważ jest już tam lampa, a nie spełnia ona swej roli z uwagi na sąsiedztwo, gdzie zasłaniają ją rosnące na tej prywatnej posesji drzewa. W ostatnim czasie wpłynęło do Urzędu Gminy pismo o wycinkę drzew, Urząd Gminy wyraził na nią zgodę i może się ona rozpocząć po zakończeniu okresu lęgowego, tj. po 15 października, więc problem powinien sam się rozwiązać. Urząd Gminy proponował już wcześniej pokrycie kosztów tej wycinki.
Jeśli chodzi o rozwiązanie problemów z publiczną komunikacją to wójt pytał z jakich inwestycji należy zrezygnować, aby pokryć jej koszty? Zadeklarował dążenie do modelu, aby PKS dowoził pasażerów tylko do granicy z Bielskiem, a dalej podróż odbywała się środkami MZK na tym samym bilecie. Środki zaoszczędzone na mniejszej liczbie kilometrów pokonywanych przez PKS można byłoby przeznaczyć na zwiększenie częstotliwości kursów.
Radosław Bukowski podziękował za poprawę jakości wody doprowadzanej do mieszkań i zwrócił uwagę na nieprawne działania na gminnej działce w rejonie ulicy Zgody, wnosił ponadto o uzbrojenie terenu w tym rejonie z uwagi na postępującą zabudowę mieszkaniową (brak kanalizacji i odwodnienia).
Bogusław Stolarczyk odniósł się do pytań zadanych przez prezesa LKS Kaniów i poinformował, że „doświadczony” na jego banerze oznacza, że radnym powiatowym jest już od 12 lat, więc w tym okresie nabył niezbędne doświadczenie pełniąc np.  funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz przewodniczącego Komisji Transportu, natomiast „skuteczny”, dlatego że w gminie Bestwina w czasie jego kadencji wykonano wiele inwestycji powiatowych, np. ul. Dankowicka, Krzywolaków, Batalionów Chłopskich, Witosa, Janowicka z rondem, Krakowska, Kościelna z mostkami i przepustami, drogi w Bestwince, itd. Ponadto współpraca z poprzednimi zarządami LKS Przełom Kaniów układała się bardzo dobrze i świadczona była pomoc czy to finansowa, czy też w inny sposób, natomiast obecny Zarząd, którym kieruje zadający pytanie Grzegorz Wieczorek, nie zwracał się o pomoc, wiec jej nie było. Jeśli zarząd Klubu zwróci się o takową to na pewno nie pozostanie ona bez odpowiedzi.
Antoni Wojsław zwrócił się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Słonecznej z Mirowską, tj. o postawienie tam lustra.
Eugeniusz Ochman zaapelował o dbałość o populację dzikiej zwierzyny w kontekście zagrożenia ze strony lisów.
Wójt odpowiedział, że zmieniło się prawo łowieckie i nie wolno myśliwym polować w odległości mniejszej niż 200 metrów od zabudowań, dlatego też populacja szkodników bez żadnych przeszkód się rozrasta.
Dzielnicowy, Tomasz Kondziołka, podziękował za współpracę z Urzędem Gminy oraz sołtysem. Mając na względzie tę współpracę oraz sygnały biegnące od mieszkańców udało się wybudować podwyższony próg przejścia dla pieszych przy szkole podstawowej oraz ograniczyć przejazd przez centrum Kaniowa samochodów o wyższym tonażu.
Jerzy Zużałek ponowił wniosek o budowę poszerzonego pomostu i sceny w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych, wystąpił o środki finansowe do zorganizowania w Kaniowie Pucharu Europy w Kajak Polo w 2019 roku oraz pytał o realizację planowanego w poprzednich latach projektu rozbudowy zaplecza UKS Set Kaniów?
Więcej wniosków nie było. Grzegorz Owczarz poinformował, że mimo iż kaniowscy kandydaci na radnych rady gminy w Bestwinie są już praktycznie radnymi to i tak zamierzają odwiedzić mieszkańców w ich domach i wysłuchać ich opinii oraz przedstawić swoje plany na przyszłość.
Przewodniczący Zebrania, Marek Pękala, wobec braku kolejnych zgłoszeń zapytał uczestników, czy głosowanie ma się odbywać razem na wszystkie zapisane wnioski, czy też każdego z osobna. Zebrani opowiedzieli się głosowaniem en bloc, wobec powyższego przewodniczący poprosił Łukasza Furczyka o odczytanie zgłoszonych wniosków i poddał je pod głosowanie. Wszystkie zapisane wnioski zostały przyjęte jednogłośnie.
Po wyczerpaniu porządku Zebrania Marek Pękala podziękował uczestnikom za udział oraz zaapelował o obecność przy urnach wyborczych w dniu 21 października.
Na listę obecności wpisało się 42 mieszkańców i 11 gości.
Do góry