Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z Zebrania Wiejskiego w Bestwince

07. 11. 19
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 6439

 Z udziałem wójta Stefana Wodniaka, zastępcy wójta Artura Beniowskiego, sekretarza Stanisława Wojtczaka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Zużałka, radnego powiatowego Bogusława Stolarczyka, prezesa Kombestu Wacława Waliczka odbyło się w niedzielę 18 listopada Zebranie Wiejskie w Bestwince.

Sołtys Józef Gawęda, rozpoczynając zebranie powitał wszystkich przybyłych i przystąpił do realizacji porządku zebrania. Po zrealizowaniu wszystkich proceduralnych punktów oddał głos wybranemu przez obecnych na zebraniu na przewodniczącego obrad Jackowi Łuszczakowi.

Jedną z pierwszych decyzji Zebrania Wiejskiego był wybór 9 delegatów na Walne Zebranie Spółki Wodno – Melioracyjnej. Wszyscy zgłoszeni przez sołtysa kandydaci zostali wybrani jednogłośnie.

Następnie sołtys Józef Gawęda przypomniał wnioski i uchwały z poprzedniego Zebrania Wiejskiego a prezes OSP Bestwinka Józef Distel poinformował, że w bieżącym roku strażacy z Bestwinki 13 razy wyjeżdżali do różnych zdarzeń, tj. pożarów, usuwaniu drzew lub gałęzi drzew, likwidacji gniazd os lub szerszeni, zapobieganiu powodziom. Jeden alarm był fałszywy. Ogółem udział w akcjach zajął im 450 godzin. Oprócz tego wykonywali wiele prac społecznie użytecznych wokół Domu Strażaka i wewnątrz budynku. Na te prace poświęcili 1300 godzin. Korzystając z okazji prezes Distel podziękował wójtowi, radzie gminy i Kombestowi za pomoc przy budowie placu ćwiczeń, służącego również za parking i boisko do siatkówki.

Wójt Stefan Wodniak złożył informacje z realizacji zadań, jakie były zaplanowane do wykonania w Bestwince w 2007 roku.

Melioracje wodne za 10 tys. zł wykonano, wymiana azbestowej sieci wodociągowej realizowana jest na bieżąco, zgodnie z tym, co zaplanowano, budowa kanalizacji również przebiega zgodnie z harmonogramem. Nie są realizowane naprawy ul. Ładnej i Tulipanów, ale jest to związane z tym, że w najbliższym czasie przewiduje się tam roboty związane z budową kolektorów sanitarnych i wcześniejsza ich naprawa zostałaby zmarnowana.

Został wykonany plac ćwiczeń, na 2008 rok planuje się położenie na nim ostatecznej nawierzchni.

Plac zabaw przy Przedszkolu został wykonany za kwotę 2-krotnie większą niż pierwotnie zakładano, zainstalowano lampy na ul. Podpolec, natomiast w związku z problemami dot. wyjaśnienia spraw własnościowych nie zrealizowano projektu na oświetlenie ul. Rzecznej, ale planuje się to wraz z wykonaniem oświetlenia uczynić w przyszłym roku.

W budynku OSP wykonywana jest Świetlica środowiskowa, aby młodzież oraz działające w tym środowisku wszelkiego rodzaju organizacje i stowarzyszenia miały gdzie się spotykać.

Sportowców – amatorów powinna ucieszyć decyzja wójta o przedłużeniu do godz. 22 możliwości korzystania z sal gimnastycznych przy szkołach.

W obszerny sposób wójt omówił problemy dotyczące pozyskania środków na budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów sanitarnych (problemy te opisywane były już w innych relacjach, stąd tutaj zostaną pominięte).

Konstruując budżet na 2008 rok skupił się na tym co niezbędne do funkcjonowania gminy. Wszelkie inne sprawy zostały zaniechane a zaoszczędzone w ten sposób środki skierowane na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami. Na pewno więc nie jest możliwa ani w tym roku ani w najbliższym czasie budowa basenu przy szkole i prosił aby zrozumieć to i nie ponawiać już tego wniosku.

W 2008 roku planuje się na I etap kanalizacji – Bestwinka przeznaczyć 2 509 200 zł, wymianę sieci wodociągowej – ul. Floriana, Sportowa, Ślosarczyka, Zagrodnia(III etap) – 181 600 zł, ul. Braci Dudów – 550 640 zł, na remont kanalizacji sanitarnej przy ul. Tulipanów – 35 000 zł, rozgraniczenia, dokumentacje – ul. Rzeczna, OSP – modernizacja placu ćwiczeń – kontynuacja – 25 000 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego – ul. Rzeczna, modernizacja obiektu KS Bestwinka – 55 000 zł.

W dalszym ciągu Urząd Gminy podtrzymuje wolę wybudowania na wysokości szkoły, wzdłuż ul. Dworkowej parkingu lub zatoki parkingowej, ale czeka na wyrażenie zgody przez właścicieli tamtejszych działek na odstąpienie pasa wzdłuż drogi.

Urząd Gminy wystąpił do Ministerstwa Edukacji o środki na monitoring szkół, ponadto, wobec słabej skuteczności policji podpisze umowę z firmą „Solid”, która będzie ochraniała najważniejsze obiekty w gminie i prowadziła monitoring na jej terenie.

Odnośnie drogi S1 prowadzone SA rozmowy aby skomunikować z nia naszą gminę i odciążyć zwłaszcza ul. Witosa i Krakowską.

Mieszkańcy w dyskusji podnosili trudności na jakie natrafiają na ul. Starowiejskiej i Pastwiskowej w związku z rajdami, jakie tam urządzają sobie rajdowcy Frycz i Gabryś. Wójt odpowiedział, że już dawno cofnął zgodę na te treningi i zobowiązał tych panów, zgodnie z umową do naprawy wyrządzonych szkód. Wójt złożył deklarację, że jeszcze raz wystosuje do nich kategoryczne żądanie zaprzestania tych praktyk. Jeśli te rajdy będą kontynuowane mimo tego, należy od razu wzywać policję.

Na prośby mieszkańców dot, wyjaśnienia wymiany pieców na ekologiczne odpowiedzi udzielił Wacław Waliczek. Każdy, kto zgłosił się do programu może sam sobie wybrać piec, ale musi on posiadać atest Zabrzańskiego Instytutu Energetycznego. Urząd dopłaca każdemu 6 350 zł.

 Podobnie, jak i na każdym z poprzednich Zebrań, tak i teraz z kwestionowaniem działalności Nicrometu oraz zarzutami o korupcję w stosunku do Urzędu Gminy wystąpił Eugeniusz Kóska. Przy okazji złożył również wniosek wniosek o kontrolowanie lokali i dyskotek po godz. 22 pod kątem przebywania tam nieletnich.

Poruszono sprawę złego utrzymywania dróg w lecie, to znaczy braku należytego obkaszania poboczy i obcinania krzewów, wyrażając obawy, że w zimie może być podobnie z odśnieżaniem, Zwrócono uwagę, że niektóre ulice są wąskie i bez śniegu dwa samochody mają kłopoty z wyminięciem się, a firma odśnieżając je, jeszcze bardziej je zawęża, uniemożliwiając przejazd obok siebie dwóm samochodom.

Kontrowersję wzbudził zgłoszony przez Jana Ślosarczyka wniosek, aby reaktywować Społeczny Komitet Budowy Szkoły i starać się o środki na budowę basenu, ale i ten wniosek został przyjęty wraz z innymi, które poddała pod glosowanie Komisja Uchwał i Wniosków na zakończenie Zebrania, w którym wzięło udział około 40 mieszkańców Bestwinki.

Komentarze   

danielek2002
#2 danielek2002 2007-11-23 16:49
Dla tego pana wszystko co nie jest zgodne z jego tokiem rozumowania jest korupcją. W tym wypadku zarzuca, że nie jest na mapach zaznaczony niebieskim kolorem ciek wzdłuż Nicrometu, mimo, ze w przypadku, kiedy na mapach cieki, czy też potoczki lub rzeczki wchodzą w drogę(chodzi o granice)to się ich nie zaznacza kolorem, bo z kolei nie byłoby widać przechodzącej w tym samym miejscu drogi. Kilkakrotnie osoby rysujące mapy to tłumaczyły, ale nie dociera. Drugi zarzut to taki, że UG nie poinformował chyba WIOŚ-u lub Urzędu Wojewódzkiego, że Nicromet jest położony w strefie pośredniej ujęcia wody i kolejny, że UG toleruje rzekome składowanie w tej firmie materiału chemicznego jakim jest olej opałowy, który służył do opalania pieców w Nicromecie.No bo, że UG zezwala na funkcjonowanie nielegalnej firmy to juz jest standard nie warty przypominania. Podobnie to, że to UG jest winien przebywaniu w lokalach gastronomicznyc h, czy też na dyskotekach nieletnich po 22.
Pan Looker
#1 Pan Looker 2007-11-20 13:33
'Podobnie, jak i na każdym z poprzednich Zebrań, tak i teraz z kwestionowaniem działalności Nicrometu oraz zarzutami o korupcję w stosunku do Urzędu Gminy wystąpił Eugeniusz Kóska.'

Jakież to zarzuty ? jakież to dowody ?
Czy publiczne oskarżanie jest dopuszczalne ?

Czy działalność tego pana nie jest przypadkiem szkodliwe ?

Looker
Do góry