Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zebrania wiejskie - wybory sołtysów i rad sołeckich

19. 01. 18
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1035

Zebrania wiejskie zwołane przez wójta w celu wyborów sołtysów i rad sołeckich odbędą się w następujących terminach:
- Kaniów – 8 lutego 2019 r. – piątek – godz. 18:00 - OSP Kaniów
- Janowice – 10 lutego 2019 r. – niedziela – godz. 10:00 - Szkoła Podstawowa w Janowicach
- Bestwina – 10 lutego 2019 r. – niedziela - godz. 11:00 - OSP Bestwina
- Bestwinka – 15 lutego 2019 r. – piątek – godz. 18:00 - Szkoła Podstawowej w Bestwince.

Paragrafy nr 3 Statutów naszych sołectw w niżej wyszczególnionych punktach mówią:
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata licząc od dnia wyboru i upływa z dniem zakończenia kadencji rady gminy.
5. Po upływie kadencji sołtys jak i członkowie rady sołeckiej pełnią swoje
funkcje do czasu wyboru odpowiednio: nowego sołtysa i nowej rady
sołeckiej.
Tak więc kadencje dotychczasowych rad sołeckich zakończyły się w ubiegłym roku i nadszedł czas wyboru nowych sołtysów i rad sołeckich.
§ 15:

1. Prawo kandydowania na sołtysa lub członka rady sołeckiej przysługuje każdemu mieszkańcowi
sołectwa, posiadającemu czynne prawo wyborcze.
2. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników zebrania.
3. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa, później wybory członków rady
sołeckiej.
§ 16. 1. wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnie oddanych
głosów.
3. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, głosowanie należy przeprowadzić
ponownie.
4. Szczegółowe zasady wyborów określa regulamin wyborów, zatwierdzony przez zebranie wiejskie.

Do góry