Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Co nas czeka w 2019 roku (i nie tylko) - budżet uchwalony

18. 12. 31
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1232
III sesja Rady Gminy Bestwina w dniu 20 grudnia 2018 roku upłynęła pod znakiem przyjęcia uchwał, które determinować będą działalność gminy w 2019 roku (również później), tj. uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bestwina oraz uchwały w sprawie budżetu gminy Bestwina na rok 2019.
Przyjęty budżet jest najwyższy w historii gminy, ale też należy mieć na uwadze, że dzieje się tak dzięki subwencji oświatowej oraz środkom na wypłatę 500+.
Dochody budżetu Gminy Bestwina w 2019 roku planuje się wykonać w wysokości 52 417 392,00 złotych, w tym:
1. dochody bieżące w wysokości 46 926 171,00 zł.,
2. dochody majątkowe w wysokości 5 491 221,00 zł.
Ustala się plan wydatków budżetu Gminy Bestwina w wysokości 57 547 392,00 zł., w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 41 718 361,50 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 15 829 030,50 zł.
Planowaną kwotę deficytu w wysokości 5 130 000 zł. zamierza się pokryć przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (3 000 000 zł.) oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek (2 130 000 zł).
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 1 900 000 zł., wydatki zaplanowano w tej samej wysokości.
W wydatkach, między innymi, na Transport i łączność przeznacza się 7 082230,50 zł, w tym na drogi powiatowe 4 125 000, drogi gminne 2 230 904,50 zł, lokalny transport zbiorowy 726 326 zł.
Administracja publiczna pochłonie 5 090 762,00 zł.
Najpoważniejszą pozycję w budżecie stanowi Oświata i wychowanie, bo 20 281 018,00 zł, z czego na szkoły podstawowe przewidziano 8 876 649 zł, na gimnazja 804 083,00 zł, a na przedszkola 7 294 647 zł.
Ochrona zdrowia skonsumuje z budżetu 108 949 zł, na pomoc społeczną przeznacza się 1 359 071,10 zł.
Na dział Rodzina przeznacza się 9 001 561,00 zł, w tym na świadczenia wychowawcze 6 126 848,00 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 447 119,00 zł.
Kolejną wysoką pozycją w budżecie jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą przeznacza się 8 089 700 zł (w tym wspomniana wyżej gospodarka odpadami komunalnymi w kwocie 1 900 000 zł). Największą pozycję w tym dziale stanowi ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 170 000 zł.
Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznacza się 2 191 000 (domy i ośrodki kultury 1 441 000, biblioteki 700 000 zł), na kulturę fizyczną 701 364,40 zł, w tym na obiekty sportowe 492 364 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej 209 000 zł.
Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, to w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano, m.in.:
- budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Witosa w Bestwinie – łączny nakład finansowy 2 500 000 zł, z czego w 2019 roku 1 000 000 zł, w 2020 roku 1 472 000 zł.,
- budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Dankowickiej w Kaniowie - łączny nakład finansowy – 2 100 000 zł, z czego w 2019 roku 1 075 000 zł i 1 000 000 zł w 2020 roku,
- budowę chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Janowickiej w Janowicach - łączny nakład finansowy – 2 500 000 zł. Ta inwestycja przewidziana jest w latach 2020 – 2021 (1 463 000 zł w 2020 i 1 000 000 zł w 2021 roku).
Program ograniczenia niskiej emisji w gminie Bestwina (kontynuacja) - łączny nakład finansowy – 1 132 000, z czego 500 000 zł w 2019 roku i 132 000 zł w 2020 roku.
Na projekt kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Bestwina w 2019 roku planuje się wydać 450 000 zł.
Zgodnie z kosztorysem budowa sali gimnastycznej w Janowicach ma pochłonąć 5 100 000 zł, ale wydatek na ten cel przewiduje się dopiero w roku 2021 (???).
Cieszy bardzo, że w przyszłym roku planowana jest budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie w Bestwinie. Na tę inwestycję czeka wielu amatorów i entuzjastów biegania w gminie Bestwina i zapewne nie tylko. Koszt jej budowy wyniesie 1 188 000 zł (projekt nie dotyczy tylko i wyłącznie budowy samej bieżni).
Spośród mniej kosztownych inwestycji w 2019 roku planuje się budowę boiska wielofunkcyjnego w Kaniowie na terenach rekreacyjnych (inwestor PG SILESIA) – 140 000 zł., modernizację pokryć dachowych na budynkach komunalnych – ul. Krakowska w Bestwinie – 160 000 zł, ul. Czechowicka w Kaniowie – 170 000 zł.
W latach 2019 – 2021 kontynuowana będzie modernizacja budynku Urzędu Gminy Bestwina. W najbliższym roku planuje się wydać na ten cel 100 000 zł, w 2020 również 100 000 zł i 600 000 zł w 2021 roku.
Beskidzki Związek Powiatowo – Gminny na zakup autobusów otrzyma od gminy Bestwina w 2019 roku 130 126 zł i w następnym roku 86 841 zł.
Dochody majątkowe oszacowano na poziomie 5 491 221,00 zł i planuje się je uzyskać ze sprzedaży działek budowlanych w Kaniowie (przy ul. Batalionów Chłopskich i Krzywolaków) oraz w Janowicach (ul. Miodowa) i w Bestwinie (ul. Krakowska) oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (ze złożonych wniosków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych).
Temat budżetu gminy będzie kontynuowany w następnej informacji.

Do góry