Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Co z drogami powiatowymi?

07. 11. 19
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 8730

6 listopada 2007 roku odbyła się wizja lokalna w sprawie organizacji ruchu i poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatowych w Gminie Bestwina.Na spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele:Rady Powiatu w Bielsku- Białej, Gminy Bestwina, Rady Sołeckiej w Kaniowie, jak również WKiT Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej i Zarządu Dróg Powiatowych oraz przybyły na spotkanie Sołtys Janowic.

Przedmiotem spotkania było rozpatrzenie i uszczegółowienie wniosków przekazywanych pisemnie przez Urząd Gminy w Bestwinie do Zarządu Dróg Powiatowych, dotyczących spraw związanych z organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego jak również wniosków zgłoszonych bezpośrednio na wizji lokalnej w części dotyczącej obrębu sołectwa Janowice.

Uczestnicy spotkania otrzymali protokół z tej wizji następującej treść:

I.Na wniosek Sołtysa Janowic dokonano objazdu drogi powiatowej 4471 S Bestwina-Janowice (ul. Janowicka)

W imieniu mieszkańców Sołtys wnioskuje o pilne ujęcie w planie i wykonanie remontu drogi powiatowej na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Borową do granicy miasta Bielska - Białej. Nawierzchnia tej ulicy posiada liczne spękania, podłużne garby, nie posiada poboczy, na niektórych odcinkach nie funkcjonuje odwodnienie - natomiast ma ważne znaczenie komunikacyjne. Wniosek poparli przedstawiciel Gminy i Radny Powiatu .

W części dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego Sołtys Janowic złożył wnioski w sprawach:

 • montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu z ul. Pisarzowicką k/Leśniczówki. Przedmiotowy wniosek zaopiniowano pozytywnie - stwierdzono brak widoczności dla kierujących pojazdami, przy wykonywaniu skrętu w lewo z ulicy Janowickiej ( droga powiatowa przebiega z pierwszeństwem po łuku ) w ulicę Pisarzowicką. Brak dostatecznej widoczności spowodowany jest nasadzeniem drzew na prywatnej posesji po wewnętrznej łuku .
 • montażu lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Podlesie z drogą powiatową  - wniosek opiniuje się pozytywnie - stwierdzono ograniczenie widoczności ( włączenie drogi gminnej na spadku podłużnym) dla kierunku z Bestwiny, z uwagi na łuk poziomy na ul. Janowickiej i ogrodzenie.
 • oznakowania drogowskazowego na skrzyżowaniu ul. Pisarzowickiej i Janowickiej , poprzez wskazanie między innymi kierunku Pisarzowice na drogę gminną - wniosek opiniuje się negatywnie - droga gminna jest wąska, łączy się z drogami gminnymi pozostającymi w zarządzie Prezydenta Bielska- Białej i Gminy Wilamowice - stanowi tzw. „skrót". Wskazanie kierunku Pisarzowice ( w chwili obecnej ruch do Pisarzowic i Wilamowic prowadzony jest drogami powiatowymi z Bielska - Białej ) może spowodować zwiększenie natężenia ruchu na drodze gminnej.
 • Ponadto zaopiniowano pozytywnie likwidację znaków drogowych A-17 (rejon skrzyżowania z ul. Kubika) z uwagi na likwidację przedszkola , likwidację tabliczek T-27„Agatka" na przejściu dla pieszych , przesunięcie znaku B-33 ( 40 km) za skrzyżowanie z ul. Borową w kierunku Bielska - Białej.Przedstawiciel ZDP poinformował, że prace związane z dokonaniem zmian w oznakowaniu pionowym, jak również montaż luster drogowych prowadzone będą do wysokości środków finansowych przeznaczonych na oznakowanie dróg w bieżącym roku, a w przypadku braku takiej możliwości w 2008 roku po wyłonieniu wykonawcy tych robót.

  W sprawie wniosku dotyczącego remontu ul. Janowickiej stanowisko na wizji nie może być zajęte, gdyż przedstawiciele ZDP i Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej nie są upoważnieni do podejmowania decyzji.

  //. Droga 4444 Czechowice-Dziedzice - Bestwina - Janowice ( ul. Krakowska ) - rozpatrzono następujące wnioski:

  • wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Krakowskiej w rejonie pawilonu handlowego Roli.

  Według informacji udzielonej na wizji , zwiększony  ruch pieszy do pawilonu odbywa się kierunku od centrum Bestwiny. Dlatego opiniuje się pozytywnie lokalizację przejścia dla pieszych w miejscu gdzie kończy się chodnik po stronie prawej ulicy, a rozpoczyna po stronie lewej.
  Powyższa lokalizacja wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu, uzyskania opinii i zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem. W związku z powyższym , jak również z uwagi na sezon zimowy realizacja możliwa jest wiosną 2008 roku.

  • wniosek rady sołeckiej w Bestwinie w sprawie : „umieszczenia znaków poprzecznych i uzupełniających w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku od ul. Pod Magówką w kierunku Starej Wsi"

  Według wyjaśnień udzielonych na wizji wniosek dotyczy montażu progów zwalniających, które nie są stosowane na drogach powiatowych powiatu bielskiego. Natomiast z uwagi na występujące na tym odcinku łuki poziome i pionowe - zarząd drogi będzie czynił starania o oznakowanie miejsc niebezpiecznych znakami poziomymi.

  Opinia negatywna dotyczy także wniosków o umieszczenie progów zwalniających na ul.Szkolnej w rejonie szkoły i na ul. Kościelnej w okolicy kościoła.

  Przedstawiciel ZDP poinformował , że będzie czynił starania o wykonanie przedmiotowych robot w roku 2008, co uzależnione jest od wysokości środków finansowych w budżecie na oznakowanie dróg.

  ///. Drogi powiatowe na terenie sołectwa Kaniów - rozpatrzono następujące wnioski Rady Sołeckiej:

  • ul. Jawiszowicka - około 30 m przed mostem (koniec drogi powiatowej) po stronie prawej znaczne zaniżenie na szer. 1/3 jezdni, co jest przyczyna zalewania drogi w czasie stanów powodziowych. Wniosek dotyczy likwidacji zaniżenia w trakcie prowadzenia prac związanych z remontami ubytków nawierzchni,
  • ul. Czechowicka na zjeździe w prawo w ul. Ludową, znaczne zaniżenie jezdni - wniosek o wykonanie robót jak wyżej z uwagi na bezpieczeństwo ruchu. Sołtys wnioskuje także o coroczne przycinanie krzewów ( sumaki) po wewnętrznej łuku poziomego, które ograniczają widoczność i powodują zagrożenie w ruchu drogowym
  • ul. Krzywolaków - z uwagi na ograniczenie skrajni poziomej drogi ( drzewa rosnące w poboczu) i występujące zamglenia wniosek o wykonanie oznakowania poziomego liniami krawędziowymi, centrum Kaniowa odcinek drogi powiatowej 4403 S

  Rada Sołecka wnioskowała o wyznaczenie przejścia w centrum Kaniowa, jak również w obrębie skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich, Krzywolaków i Dankowickiej, jak również oznakowania dodatkowego pasami spowalniającymi ruch w centrum w okolicach szkoły, wraz z oznakowaniem liniami segregacyjnymi centrum.
  W czasie wizji dokonano kontroli oznakowania i stwierdzono, że w centrum Kaniowa na odcinku od kościoła do skrzyżowania z ul. Mirowską funkcjonują 4 przejścia dla pieszych, oznakowane kompletnie znakami pionowymi. Po obu stronach istniejące chodniki i przejścia dla pieszych umożliwiają dojście do obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych w tym obrębie.W części dotyczącej oznakowania dodatkowego - Gmina Bestwina deklaruje wstępnie 50 % udział w kosztach w przypadku jeśli koszt ten przekroczy 2.500 zł.
  Przedmiotowe oznakowanie wraz z oznakowaniem poziomym liniami segregacyjnymi wymaga sporządzenia projektu organizacji ruchu, zaopiniowania i zatwierdzenia.
  Przedstawiciel ZDP poinformował , że w ramach środków RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013 zaplanowana została przebudowa drogi powiatowej 4403 Kaniów - Bestwina obejmująca przebudowę skrzyżowania ul. Batalionów Chłopskich , Krzywolaków i Dankowickiej. Dla tego zadania zostało zlecone w bieżącym roku opracowanie projektu technicznego wraz z organizacją ruchu. W związku z planowaną realizacją robót w 2008 r. przejścia dla pieszych zostaną wykonane w ramach w/w inwestycji.

  • wniosek Pani Adamaszek Eugenii, zam. przy ul. Ludowa o montaż lustra na ul. Ludowej opiniuje się pozytywnie z uwagi na brak widoczności po stronie lewej dla włączających się do ruchu. ZDP zastrzega , ze z uwagi na bardzo dużą ilość tego typu wniosków od właścicieli prywatnych posesji w przypadkach uzasadnionych dokonuje montażu luster - jednakże w przypadku ich uszkodzenia wymiana dokonywana będzie przez wnioskodawców na własny koszt.

  Przedstawiciel ZDP poinformował, ze realizacja wszystkich robót uzależniona jest od wysokości środków finansowych, jakie w budżecie 2008 roku zostaną przeznaczone na oznakowanie i remonty dróg.

  Protokół sporządziła: Jolanta Wieja ZDP w Bielsku- Białej

Do góry