Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Poseł Szwed pyta, starosta odpowiada

07. 09. 19
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 6653

Starosta Bielski                                                                 Bielsko-Biała. 29.08.2007

KT-II-0715-R/22/07

  Pan
                          Stanisław Szwed
                     Poseł na Sejm
                                          Rzeczypospolitej Polskiej

 W odpowiedzi na pismo L.dz. 93/2007 z dnia 09.08.2007 r. w sprawie uciążliwości, jakie powoduje ruch pojazdów ciężarowych na drodze powiatowej S4403, uprzejmie informuję, że na skutek interwencji mieszkańców w poprzednich latach zarząd Powiatu podjął decyzję o modernizacji ul. Witosa w celu zmniejszenia uciążliwości, jakie powoduje ruch ciężki.
W 2006 r, został wykonany I etap remontu, tj. umocnienie prawego pobocza drogi Kaniów - Bestwina, natomiast. II etap obejmujący nakładkę asfaltową na całej nawierzchni przewiduje się wykonać w 2008 r.
Umocnienie i wyrównanie nawierzchni w decydujący sposób wpłynie na zmniejszenie drgań i tym samym na zmniejszenie uciążliwości spowodowanych ruchem pojazdów ciężarowych.

Odnośnie kontroli pojazdów, w zakresie ich ważenia przez Inspekcję Transportu Drogowego, informuję że zgodnie z przepisami należy wyznaczyć parking do zatrzymywania pojazdów, na którym lokalizuje się odpowiednie stanowisko do pomiaru mas. Stanowisko takie musi spełniać ściśle określone warunki pochylenia terenu. W chwili obecnej Powiat Bielski nie dysponuje odpowiednim terenem przy drogach powiatowych, na którym można by wybudować parking i stanowisko do ważenia samochodów.
Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej w 2004 r. czynił starania odnośnie wytypowania i przygotowania stanowisk przy drogach powiatowych, na których taka kontrola może być przeprowadzana. Jednakże nie znaleziono „gotowych" miejsc spełniających określone wymagania. Wysoki koszt pozyskania terenu i wykonania stanowisk do ważenia pojazdów spowodował, że nie doszło do realizacji tego zadania.
Wobec powyższego wystąpiłem z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach oraz Wojewody Śląskiego z prośbą o ujęcie w opracowaniach projektowych oraz budowę punktów kontroli pojazdów (miejsc do ważenia) na odcinkach nowoprojektowanych dróg ekspresowych na terenie powiatu bielskiego.
Pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z wydanym zezwoleniem na przejazd drogami powiatowymi na terenie Bestwiny samochodami ciężarowymi powyżej 15 t, każdy samochód winien posiadać dokument przewozowy (fakturę lub dowód WZ) potwierdzający ilość zakupionego towaru.
Wobec powyższego kontrole przeprowadzane przez Inspekcję Transportu Drogowego i policję na podstawie posiadanych dokumentów przewozowych, powinny wyeliminować przypadki przeładowywania pojazdów.
                                                                        Z poważaniem, z up.Starosty Stanisław Pięta, członek Zarządu

 

.....i Policja też:

SEKCJA RUCHU DROGOWEGO                                     Bielsko-Biała 29,08.2007r
ul. Kamińskiego 8
R- 6399/07
POSEŁ
                                        RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                   Stanisław SZWED

 

W odpowiedzi na Pana pismo L.dz. 96/2007 z dnia 09.08.2007 roku, informuję, że dokonano analizy zgłoszonego przez Pana problemu., na podstawie której ustalono, że przedmiotową drogą S-4403 przemieszczają się najczęściej samochody ciężarowe jadące do Rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach i Żwirowni w Kaniowie. Usytuowanie tej drogi niesie ze
sobą niekorzystne skutki w postaci nasilenia się niektórych rodzajów wykroczeń, zniszczenia nawierzchni drogi, oraz wspomnianej w Pańskim piśmie uciążliwości, jakie powoduje ruch pojazdów ciężarowych. Jest to zjawisko powszechne na polskich drogach w chwili obecnej, uprawnione organy nie są w stanie pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich sprawców tego typów wykroczeń. Jednakże wychodząc naprzeciw Pańskim oczekiwaniom poleciłem zadaniować do codziennej służby patrole ruchu drogowego celem przeprowadzania kontroli drogowych. Dyslokowano do służby także urządzenie samoczynnie rejestrujące prędkość. Informuję Pana, że na przełomie miesiąca maj / czerwiec w trakcie trzydniowej pracy powyższego urządzenia zostało zarejestrowanych ogółem 68 wykroczeń polegających na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości jazdy. W 55 przypadkach zastosowane wobec kierujących postępowanie mandatowe.
Pragnę Pana zapoznać, ze funkcjonariusz przystępując do czynność kontrolnych musi wskazać miejsce zapewniające bezpieczeństwo zarówno zatrzymującemu się jak i innym uczestnikom ruchu. Niestety na drodze S 4403 nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania czynności kontrolnych, bo nie ma wyznaczonych miejsc do przeprowadzania takich czynności, chodzi oczywiście o kontrole zespołu pojazdów. Ponadto Sekcja Ruchu Drogowego nie dysponuje urządzeniem do ważenia pojazdów. Wykonanie tej czynności jest uzależnione od powyższego wyposażenia. Wobec powyższego policjanci ograniczają się do patrolu dynamicznego na tej drodze, także z wykorzystaniem wideorejestratora. Z uwagi na te powyższe ograniczenia funkcjonariusze reagują de facto na wykroczenia związane z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości oraz sprawdzają czas pracy kierowców.
Potrzeba doskonalenia i poszerzania metod zapobiegania i zwalczania wspomnianego rodzaju wykroczeń jest oczywistą koniecznością. Przeciwdziałanie temu zjawisku powinno być zadaniem realizowanym w ramach wypracowanych rozwiązań. Dlatego też zasadnym było zwrócenie się do Starosty Bielskiego o wyznaczenie miejsc parkingowych umożliwiających kontrole zespołów pojazdów w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Dodaję, że powyższa problematyka pozostaje w moim bezpośrednim zainteresowaniu i będzie przedmiotem doraźnych działań kontrolnych.

Z poważaniem, komendant miejski policji st. insp.  Krzysztof Mancewicz

Do góry