Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z zebrania wiejskiego w Kaniowie

09. 10. 21
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5768
 Około 45 osób przybyło na zebranie wiejskie w Kaniowie. Za stołem prezydialnym, oprócz  prowadzącego zebranie sołtysa Marka Pękali zasiedli: radny powiatowy Józef Maziarz, przewodniczący rady gminy Jerzy Zużałek, wójt Stefan Wodniak, z - ca wójta Artur Beniowski i przedstawiciel działu mierniczo – geologicznego KWK Brzeszcze – Silesia Szymon Adamecki. Razem z Panem Adameckim w zebraniu uczestniczyła Aniela Błotnicka. Oprócz wyżej wymienionych, wśród zaproszonych gości, obecni na sali byli: Grzegorz Boboń – dyrektor CKSiR, Wacław Waliczek – prezes Kombestu, przedstawiciele spółki wodno – melioracyjnej: Eugeniusz Furczyk i Stefan Zbyl oraz Pani Barbara Konarska – Węgrzyn – dyrektor ZS-P w Kaniowie.
Sekretarzem zebrania wybrano Mirosława Kołodziejczyka, a do Komisji Uchwał i Wniosków: Barbarę Konarską – Węgrzyn, Leszka Kańczugę i  Romana Sasa.
c.d. w rozwinięciu:
Sołtys Marek Pękala, po zaakceptowaniu przez zebranych porządku zebrania, przypomniał wnioski z poprzedniego zebrania oraz stopień ich realizacji. Kontrowersyjną okazała się odpowiedź na wniosek w sprawie wykonania nakładki asfaltowej na części ulicy Myśliwskiej. Mieszkaniec tej ulicy nie zgodził się z opinią sołtysa, że przed asfaltowaniem należy zniwelować tą drogę (co wiąże się z większymi kosztami). Uważa on, że wystarczy położyć nakładkę bez żadnej niwelacji, bo niwelacja musiałaby się wiązać z wycinką drzew.
W następnej części zebrania jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel kopalni informując, że ukończone zostało tworzenie mapy sytuacyjno – wysokościowej Kaniowa(było to jedno z ustaleń po czerwcowej nawałnicy pomiędzy urzędem gminy a kopalnią) i wszystko wskazuje na to, że konieczne będzie przesunięcie pompowni w nowe miejsce. Kopalnia poszukuje firmy – ekspertów od zagadnień hydro – geologicznych, ponieważ kopalnia nie posiada takich specjalistów. Ponadto postanowiono uszczelnić wał na długości 60 metrów na  wysokości posesji państwa Kozub.
Pani Aniela Błotnicka zwróciła uwagę, po zapytaniach dotyczących rowów melioracyjnych, że kopalnia zobowiązana była do naprawy szkody, którą w wyniku eksploatacji wyrządziła, co też uczyniła, natomiast bieżące utrzymanie należy do właścicieli.
Wójt Stefan Wodniak i z – ca wójta Artur Beniowski informowali, że urząd gminy wykonał aktualne mapy z zaznaczeniem wszystkich rowów i cieków wodnych oraz ze wskazaniem kto za dane rowy i cieki odpowiada. W budżecie gminy na 2010 rok przewiduje się zwiększenie środków na naprawę, modernizację, udrożnienie i budowę przepustów.
Następnie przystąpiono do przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za mijające miesiące 2009 roku. Wójt poinformował, że nastąpiło zmniejszenie wpływów z PIT – ów i CIT – ów o 1,5 mln tylko w I kwartale, co zaskutkowało decyzjami o wstrzymaniu wielu zadań.
W związku z nawałnicą a także planami kanalizacji ulic przy ujęciu wody pitnej wstrzymano się z zadaniem częściowego ogrodzenia ujęcia i zgłoszono do PROW – u wniosek o dofinansowanie tego zadania na kwotę około 1 mln zł. Kanalizacja objęłaby ulice Myśliwską, Malinową, częściowo Dębową.
Planowana była wymiana sieci wodociągowej na ulicy Łabędziej, Mirowskiej, Jawiszowickiej, Torowej i Ludowej – kończy się wykonywanie projektów, a sama wymiana w 2010 roku rozpocznie się od ulicy Jawiszowickiej.
Wykonano asfaltowanie ulicy Gawlików i ponadplanowo część ul. Zgody. W centrum Kaniowa zlikwidowano basen przeciwpożarowy, zniwelowano teren, planowane jest przeznaczenie uzyskanej w ten sposób powierzchni na parking dla samochodów.
Rozpoczyna się remont budynku OSP. Na ten cel przeznaczono 1,3 mln złotych, prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, 2 listopada nastąpi rozstrzygnięcie przetargu.
Nie udało się rozpocząć adaptacji sali w przedszkolu, okazało się, że na planowany zakres robót konieczne jest wykonanie planu i przystąpiono do jego wykonania, roboty budowlane zostaną wykonane w 2010 roku.
Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji – dokumentacja jest ukończona, uzyskano niezbędne pozwolenia, w przyszłym roku wyłoniony zostanie wykonawca i przystąpi on do prac budowlanych.
Remont ulicy Witosa – jest na ukończeniu, ale jest wiele zastrzeżeń do jego wykonania.
Spółka Pastwiskowa z Kaniowa przeznaczyła ze swoich środków 64 tysiące na wykonanie sali gimnastycznej dla Zespołu szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie. Planowane jest wpisanie jej budowy w wieloletni plan inwestycyjny i przystąpienie do poszukiwania środków zewnętrznych na jej budowę. Kosztorys opiewa na 2,8 mln złotych.
Wykonano dodatkowe punkty świetlne na ulicy Grobel Borowa oraz podłączenia do kanalizacji, również przy tej ulicy.
Przeznaczono 30 tysięcy na wykonanie i udrażnianie rowów melioracyjnych. W tym roku przewiduje się jeszcze na ten cel około 18 tysięcy(rowy przy ul. Łabędziej, Sarniej i Batalionów Chłopsklich).
Około 500 tysięcy pochłonęła akcja ratunkowa po czerwcowej nawałnicy.
W 2010 roku planuje się adaptację sali w przedszkolu, asfaltowanie brakującej części ulicy Nad Łękawką, kontynuowanie oświetlenia przy ulicy Grobel Borowa, wymianę sieci wodociągowej(ul. Jawiszowicka), remont budynku OSP, rozpoczęcie budowy Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji.
Rada Sołecka wniosła o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie asfaltowanie ulicy Parkowej, oświetlenie ul. Łabędziej i Kóski, wybudowanie nowej wiaty PKS przy ul. Witosa, wykonanie zabezpieczenia ujęcia wody pitnej, nakładkę asfaltowa na części ul. Myśliwskiej, zagospodarowanie centrum Kaniowa, wykonanie przepustów pod ulicą Kóski, kontynuowanie kanalizacji sołectwa. Zgłoszono także wnioski dotyczące powiatu: modernizacja ulicy Krzywolaków wraz z chodnikiem, wykonanie podwyższonego przejścia dla pieszych w obrębie szkoły, remont ulicy Ludowej, remont części ulicy Jawiszowickiej.
W trakcie dyskusji członkowie sekcji wędkarskiej - Adolf Brosz i Roman Sas zarzucili wójtowi i radnym z Kaniowa, że nic nie robią w kwestii sprzedaży terenów przylegających do akwenów, na których wędkują członkowie sekcji. Wójt odpowiedział, że o sprzedaży gruntu, którego właścicielem było Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego dowiedział się tydzień po transakcji i zawarciu aktu notarialnego, więc nie mógł nic zrobić. Z kolei przewodniczący rady gminy wyraził swój żal do Romana Sasa, że oskarża radnych o brak działań w sytuacji, kiedy osoby prywatne, mieszkańcy Ochmanowca,  mogą rozporządzać swoim majątkiem tak, jak im się podoba i absolutnie nie muszą ani nikogo o tym informować, ani tym bardziej zwracać się o wyrażenie zgody do radnych na sprzedaż swoich działek. Takie atakowanie radnych jest po prostu nieuczciwe. Po stronie Romana Sasa próbował stanąć radny Antoni Grygierzec, przytaczając zapis, że to Rada Gminy ma wyłączność na decydowanie o sprzedaży – kupnie gruntów, zapomniał jednak dodać, że ten zapis dotyczy gruntów gminnych, a gmina nie sprzedała ani jednej działki z dostępem do lustra wody, nikt też nie wystąpił do gminy z propozycją sprzedaży gminie swoich gruntów. Ta dyskusja, w gronie paru osób, zdominowała zebranie i nie padło zbyt wiele propozycji dotyczących konstrukcji budżetu na 2010 rok.
Komisja uchwał i wniosków zanotowała:
- położyć nakładkę na części ulicy Myśliwskiej,
- wykonać przepusty pod ulicą Kóski wraz z rowami odprowadzającymi,
- przeznaczyć zwiększone środki na modernizację, remonty, odbudowę rowów melioracyjnych i przepustów,
- wyjaśnić status rowu od ulicy Torowej do Dankowickiej z opcją przekazania go do Spółki Wodno – Melioracyjnej,
Zebranie rozpoczęło się o godzinie 10.20 a zakończyło o godzinie 14.20
Do góry