Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Relacja z 50 sesji Rady Gminy Bestwina

22. 12. 13
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 3713
Sesja 1212W poniedziałek, 12 grudnia, odbyła się 50 już w tej kadencji sesja Rady Gminy Bestwina. Posiedzenie jak zwykle otworzył przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, witając wszystkich radnych, wójta, Artura Beniowskiego, skarbnika, Anetę Kubik, sekretarza, Arkadiusza Maja, sołtysów Bestwinki i Kaniowa, Teresę Paruch – Ryś i Marka Pękalę, mieszkańców gminy i tych wszystkich, którzy śledzą obrady w internecie.
Po zakończeniu punktów proceduralnych przystąpiono do realizacji porządku obrad i jako pierwszy wystąpił wójt, Artur Beniowski, składając sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Poinformował, że najwięcej czasu w ostatnim okresie poświęcono na prace dotyczące uchwały budżetowej i Wieloletniej Prognoz Finansowej na 2023 rok, które to dokumenty w ustawowym terminie zostały przekazane przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Praca Urzędu Gminy zdeterminowana była na logistykę odnośnie dystrybucji, przyjmowania zapotrzebowania i wszystkich spraw związanych z akcją węglową. Wójt przypomniał, że otrzymaliśmy w ramach współpracy z PG Silesia 50 ton węgla, który trafi, zresztą już trafia do najbardziej potrzebujących mieszkańców. (Została zawarta umowa ze składem węgla, poprzez który będzie odbywała się finalna dystrybucja węgla do mieszkańców. Dla mieszkańców tona węgla będzie kosztowała 1650,00 złotych plus koszty transportu - dopisek autora).
Jeśli chodzi o inwestycje, to na drugim etapie oceny jest projekt kanalizacji w sołectwie Kaniów – projekt złożony jest do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, trwa drugi etap oceny, jesteśmy po pierwszym etapie na liście podstawowej.

W Urzędzie gminy trwa rozstrzyganie przetargu na odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych, umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach, jeśli wszystko się dobrze potoczy wysokość opłaty pozostanie na tegorocznym poziomie. Warunkiem jest, że nie zmienią się opłaty niezależne od nas, takie na które nie mamy wpływu (np. wzrost opłat za składowanie odpadów, zmiana stawki opłaty marszałkowskiej (środowiskowej) – dopisek autora).
Wójt lub jego współpracownicy brali udział w różnego rodzaju zebraniach stowarzyszeń, organizacji, klubów, odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznej i Jubileusze małżeńskie – Złote i Diamentowe Gody oraz inne imprezy.
Odbyły się spotkania z Zarządem Dróg Powiatowych dotyczące działań prowadzonych w gminie Bestwina, zwłaszcza przebudowy skrzyżowania ulic: św. Sebastiana, św. Floriana i mostu w Bestwince, a także ul. Kubika w Janowicach.
W punkcie dotyczącym przyjmowania uchwał przyjęto uchwały w sprawie: 1. zmiany Uchwały Nr XXXIX/291/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 2. zmiany Uchwały Nr XXXIX/292/2021 Rady Gminy Bestwina z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Bestwina na rok 2022, 3. wprowadzenia zmian do statutów sołectw Gminy Bestwina (dostosowano długość kadencji rad sołeckich do trwania kadencji rad gminy i wójtów, czyli 5 lat), 4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała wykonywania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom, 5. pomników przyrody (dotyczy lip drobnolistnych w Bestwinie -1 drzewo i w Bestwince – 1 drzewo oraz dwóch dębów w Bestwince), 6 i 7. rozpatrzenia skarg z dnia 14.10.2022r. złożonych przez Pana Jacka K., dotyczących wójta Gminy Bestwina (dotyczyły one, zdaniem skarżącego, braku nadzoru nad podległymi pracownikami w zakresie publikowania informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz naruszenia obowiązujących przepisów wynikających z art.8 ust.6 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej - obie skargi zostały uznane za zasadne), 8. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina, 9. budżetu Gminy Bestwina na rok 2023 ( - pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej z uwagami - plan dochodów uchwalono na poziomie 69 790 948,00 zł., w tym: dochody bieżące w wysokości 54 907 789,00 zł., dochody majątkowe w wysokości 14 883 159,00 zł. Plan wydatków przyjęto w wysokości 75 109 232,00 zł., w tym  wydatki bieżące w wysokości 56 283 898,00 zł., wydatki majątkowe w wysokości 18 825 334,00 zł., kwotę planowanego deficytu uchwalono w wysokości 5 318 284,00 zł. Wójt liczy na to, że budżet w takim zakresie nie zostanie zrealizowany, ma nadzieję, że rząd zasili samorządy zastrzykiem finansowym. Samorządy stoją obecnie na granicy wydolności finansowej i konieczne są działania, które wzmocnią finanse gmin) i 10. ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w klubie dziecięcym utworzonym przez gminę Bestwina (opłata za pobyt dziecka pozostaje na obecnym poziomie, zwiększa się stawka żywieniowa do 12 zł ze względu na wzrost cen żywności).
W ramach zapytań i wniosków radnych oraz rad sołeckich radny, Roman Pacyga, zapytał o oddanie do użytku ul. Ludowej, zwrócił uwagę na rozlewisko pod wiaduktem i pytał, czy ZDP ma jakieś pomysły na jego usunięcie i niedopuszczanie w przyszłości do powstawania?
Wójt zgodził się z radnym, że taki stan rzeczy jest niedopuszczalny, jednocześnie podkreślił, że termin oddania do użytku tych robót przypada na koniec roku.
Sołtys Kaniowa, Marek Pękala, prosił o utwardzenie odcinka ul. Wędkarskiej przy skrzyżowaniu z tzw. drogą technologiczną, sugerował położenie płyt betonowych w porozumieniu z firmą BUDTOR, która takie płyty posiada.
Wójt odpowiedział, że po interwencjach sołtysa ten odcinek był już utwardzony tłuczniem, ale zadeklarował również rozmowy w tym temacie z prezesem BUDTOR-u.
Marek Szymański upewniał się u wójta czy uwagi w sprawie odwodnienia przejazdu pod wiaduktem na ul. Ludowej były składane do ZDP i wykonawcy? Wójt odpowiedział, że takich interwencji i rozmów było bardzo dużo, oprócz tego interweniowali również radni powiatowi, przeprowadzono wiele rozmów i odbyło się wiele spotkań jeszcze przed wylaniem nakładki asfaltowej.
Więcej pytań i wniosków nie było, przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady wpłynęły protokoły z Zebrań Wiejskich z Bestwiny i Janowicach i zakończył 50 posiedzenie Rady Gminy Bestwina.

Do góry